Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbiakban a https://security-expert.hu/ honlap adatkezelési tájékoztatóját olvashatja. Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 12-21. cikkeiben foglalt követelményeknek megfelelően készült. 1. Adatkezelő és elérhetősége:

Security-Expert Kft.

1053 Budapest Magyar utca 3. 1. em. 2.

Tel: +36-70-459-9414

Email: ivanyigabor@security-expert.hu 1. Adatvédelmi fogalmak

Személyes adat: Olyan információ, amelynek alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válik valaki (pl.: név, lakcím, születési hely és idő, GPS koordináták, felhasználónév stb.). Személyes adat továbbá a valakire egyénileg, azaz speciálisan jellemző információ (pl.: fogyasztási szokások, vallási meggyőződés stb.).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben a https://security-expert.hu/ tulajdonosa a Security-Expert Kft. az adatkezelő.

Adatfeldolgozó: az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozókat vesz igénybe. Lásd e tájékoztató 7-es pontjában jelzett adatfeldolgozót.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható személy mint pl. a honlap látogatója, aki a weboldal tartalmát böngészi.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 1. Az adatkezelés céljai 1. Egyrészt a honlapunk felkeresésekor és a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelés az oldal működtetésének a biztosítása érdekében történik.

 2. A cégük szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel történő kapcsolatfelvétel

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen jogalapon?

Adatkezelés célja

kezelt adatok köre

jogalap

adatkezelés időtartama

Honlap felhasználóbarát működése

munkameneti sütik segítségével a felhasználó IP címnek rögzítése

GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás, figyelemmel az E-Privacy Irányelv 25. cikk szerinti hozzájárulásra

a felhasználó böngészőprogramjában történt törlésig

kapcsolatfelvétel

név, telefonszám, email cím, tárgy, üzenet szövege

GDPR 6. cikk 1) a. pontja szerinti hozzájárulás

a kapcsolatfelvételt követő 1 év, illetve törlési kérelem készhezvételét követő 24 órán belül

  

 1. Websütik

Az Adatkezelő honlapja, a webszerver és az ön számítógépén futó böngészőprogram az elvárható színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében az ön számítógépen ún. websütit (cookie-t) helyez el és olvas vissza. Az Adatkezelő jelenleg csak ún. funkcionális (session) websütiket alkalmaz, melyek a látogatása után meghatározott időn belül automatikusan törlődnek. Ezek a sütik minden honlapon megtalálhatók, mivel a honlapok működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Az általunk használt websütik a következők:

süti elnevezése

típusa

security_expert_kft_session

 

A munkamenethez tartozó egyedi azonosítót tárolja

laravel_cookie_consent:

Tárolja, hogy elfogadta a sütik használatátAmennyiben az oldalt látogatójaként ön nem járul hozzá személyes adata (ld. IP címe) kezeléséhez, az oldalt akkor is tovább böngészheti, mivel a funkcionális sütik alkalmazását technikailag nem lehetséges megtiltani szemben más típusú sütik alkalmazásával, mint pl. az ún. marketing sütik esetében. 1. Adatbiztonság és adattovábbításAz Adatkezelő az adatkezelés során kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, mint pl. tartalmak titkosítása és álnevesítése, belső szabályzat szerinti információbiztonsági eljárásrend), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását. 1. Igénybe vett adatfeldolgozó(k): 1. Webhosting szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.) 1. A honlap felhasználóink jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az “érintetti” jogokról):A honlapon zajló adatkezelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben már nem szeretné, hogy az Önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az általunk kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérheti (ld. adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz is.

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az ivanyigabor@security-expert.hu email címre küldheti meg. Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

Fontos! A honlap látogatóinak csak abban az esetben van lehetőségük hozzáférni, törölni és korlátozni stb. a róluk tárolt személyes adatokat, amennyiben a „kapcsolat” menüpont kitöltésével személyes adatokat is tartalmazó üzenetet küldött meg számunkra.

A fenti jogokat az e tájékoztatóban jelzett email címen lehet érvényesíteni (ld. 1. és jelen: 8-as pont). Megkeresésére legkésőbb 30 naptári napon belül válaszolunk. 1. Panasztétel

Kérjük, ha bármilyen adatkezelési vonatkozású kérdése van: forduljon hozzánk bizalommal! Természetesen panaszával közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) elérhetősége:

A NAIH-nál hatósági vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu 1. Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 12-21. cikkei és az Európai Parlament és Tanács 2002/58/EK Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvének 25. cikke alapján készült.

 

Kelt: 2022. június 9.

Érvényes: visszavonásig, illetve módosításig.